slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Statuten

Gepost in Over ons

De EAV is een feitelijke vereniging. De werking wordt geregeld door de statuten

De kunnen hier bekeken worden.

 

EVANGELISCHE ALLIANTIE VLAANDEREN (EAV)

Feitelijke Vereniging

 

STATUTEN

 

AFDELING 1 - NAAM, ZETEL, WEZEN, GRONDSLAG

 

Art.1. Naam, Duur

De vereniging draagt als naam: Evangelische Alliantie Vlaanderen, hierna te noemen de "EAV". De EAV is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

 

Art.2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in Lier.

 

Art.3. Wezen

De EAV is een federatie van evangelische kerken en organisaties.

 

Art.4. Doel

De EAV weet zich geroepen om haar leden te verbinden en te vertegenwoordigen. Ze wil met een profetische stem vernieuwing en vorming stimuleren op grond van het mandaat van Jezus Christus (Matt. 28:19). Ook wil zij platforms aanbieden aan wie zich met haar kernwaarden kunnen identificeren.

 

Art.5. Middelen

Om haar doel te bereiken kan de EAV:

a)                   haar leden vertegenwoordigen met alle wettige middelen, zowel naar kerkelijke en burgerlijke overheden als ook naar de media.

b)                   de samenwerking tussen haar leden bevorderen en hun activiteiten met alle wettige middelen ondersteunen,

c)                   zelf initiatieven nemen die het gemeenschappelijk getuigenis en de evangelisatie ondersteunen, onder andere op het gebied van evangelisatie, ontmoeting en gebed, informatie, communicatie en dienstverlening

d)                   contact onderhouden met Evangelische Allianties in binnen- en buitenland en met andere kerken en organisaties voor zover dit nuttig is om haar doel te verwezenlijken.

 

Bij het verwezenlijken van haar doel mag de EAV, op bijkomstige wijze, zekere winstgevende activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de baten daarvan uitsluitend worden besteed aan het doel van de EAV.

 

Art. 6. Grondslag

De grondslag van de EAV luidt als volgt:

Wij geloven in:

a)                   De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

b)                   De soevereiniteit van God de Vader in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding,

c)                   Onze Heer Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, zijn zondeloos leven, zijn goddelijke wonderen, zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, zijn werk als Middelaar en zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

d)                   De onfeilbaarheid en goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift (zoals omschreven in de bijlagen tot het Huishoudelijk reglement), en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart.

e)                   De universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling,

f)                    De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem,

g)                   De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degene die verloren gaan, tot het eeuwig oordeel,

h)                   Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte wekt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en werken voor de Heer Jezus Christus.

i)                    Het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en die krachtens zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen.

 

 

AFDELING 2 - LIDMAATSCHAP, STEMRECHT

 

Art. 7. Leden

Het lidmaatschap van de EAV staat open voor kerken en organisaties die instemmen met de grondslag en de doelstellingen van de EAV, en die haar statuten en reglementen onderschrijven. Personen die de werking van de EAV willen steunen en die instemmen met haar statuten en reglementen, kunnen toetreden tot de vriendenkring van de EAV. Zij worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de EAV, en kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen, echter zonder stemrecht.

 

Art. 8. Aanvraag van lidmaatschap

Kerken kunnen lid worden op één van de volgende manieren:

a)            zij kunnen zich aanmelden via de kerkelijke denominatie of groepering van kerken waartoe zij behoren, op voorwaarde dat deze de grondslag en de doelstelling van de EAV onderschreven heeft. In dit geval zal de kerk aanvaard en erkend worden op grond van haar lidmaatschap van voornoemde kerkelijke denominatie of groepering.

b)            zij kunnen zich aanmelden als individuele kerk. In dit geval zal als omschrijving van 'kerk' gelden: een groep van minstens tien meerderjarige gelovigen in Christus, die zich plaatselijk verenigd hebben en wekelijks samenkomen voor een eredienst.

 

Evangelische organisaties kunnen lid worden op voorwaarde dat zij de grondslag en de doelstellingen van de EAV onderschrijven, en dat zij hun instemming betuigen met haar statuten en reglementen.

 

Kerken of organisaties die lid wensen te worden dienen een aanvraag te richten aan het bestuur van de EAV. Kerken die aansluiten via hun denominatie of groepering, kunnen ook via die denominatie of groepering als nieuw lid aangemeld worden.

 

Art. 9. Aanvaarding van nieuwe leden

Het bestuur van de EAV zal iedere lidmaatschapsaanvraag onderzoeken, en kan autonoom beslissen over het aanvaarden of het verwerpen van het lidmaatschap. Het kandidaat-lid zal op de hoogte gesteld worden van de beslissing van het bestuur.

 

Art. 10. Beëindiging lidmaatschap

Ieder lid van de EAV kan te allen tijde zijn lidmaatschap beëindigen door middel van een brief gericht aan het bestuur van de EAV. Leden die het lidgeld niet betalen, worden als ontslagnemend beschouwd. De modaliteiten daartoe worden beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

 

Ieder lid dat door woord of daad laat blijken niet langer achter het doel en de grondslag van de EAV te staan, of dat daden stelt die het belang en de werking van de EAV schaden, kan door het Bestuur worden geschorst. Uitsluiting gebeurt door de Algemene Vergadering, mits een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De procedure voor schorsing en ontslag staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

 

Art. 11. Stemrecht

De Algemene Vergadering, welke tenminste eenmaal per jaar vergadert, bestaat uit alle leden van de EAV. In de vergadering heeft iedere kerk en iedere organisatie recht op één stem.

 

Ieder lid dat niet in de Algemene vergadering aanwezig is, heeft het recht om zich bij volmacht te laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat iedere in de vergadering aanwezige over ten hoogste 10 stemmen mag beschikken. Iedere aanwezige die over dergelijke volmachten beschikt, meldt dat aan de Raad van Bestuur, zodat het juiste aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden kan worden vastgesteld, alsmede het aantal stemmen dat nodig is om een meerderheid te behalen.

 

 

AFDELING 3 - BESTUUR

 

A - RAAD VAN BESTUUR

 

Art. 12. Raad van Bestuur

De EAV wordt bestuurd door een raad van bestuur welke uit ten minste drie leden moet bestaan. Hun mandaat is onbezoldigd, al kunnen de onkosten welke de bestuurders bij de uitoefening van hun mandaat maken, vergoed worden.

 

Art. 13. Samenstelling

a)            Iedere denominatie waarmee de alliantie een overeenkomst heeft gesloten heeft recht op één vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur per begonnen schijf van 10 kerken die deel uitmaken van die denominatie.

De denominaties zijn vrij hun vertegenwoordigers aan te duiden. Het mandaat van een bestuurder duurt zo lang als hem of haar het mandaat door de denominatie wordt verleend. De denominaties stellen de Raad van Bestuur van de alliantie op de hoogte van alle wijzigingen die zich in de vertegenwoordiging voordoen.

 

b)            De kerken die niet behoren tot een denominatie waarmee de alliantie een overeenkomst heeft gesloten worden met het oog op hun vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur als één groep beschouwd. Per begonnen schjf van 10 kerken heeft deze groep recht op één vertegenwoordiger. De modaliteiten voor de aanduiding van de vertegenwoordigers worden beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

 

c)            De bij de alliantie aangesloten organisaties worden met het oog op hun vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur beschouwd als één groep. Per begonnen schijf van 10 organisaties heeft deze groep recht op één vertegenwoordiger.

d)            De voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de Algemeen Secretaris worden door de Algemene Vergadering gekozen. Zij vormen samen tevens het Dagelijks Bestuur.

 

Art. 14. Vergaderingen, Quorum

a)             De Raad vergadert zo dikwijls als dit nodig is voor de goede werking van de EAV. De uitnodiging tot vergadering wordt tenminste twee weken voor de vergadering aan de bestuurders gegeven. Indien een bestuursvergadering op kortere termijn dient gehouden te worden, kan dit slechts geldig geschieden mits de unanieme toestemming van alle bestuurders.

b)            De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen indien ten minste twee derde der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die niet op de vergadering aanwezig kan zijn, kan een volmacht geven aan een andere bestuurder.

 

Art. 15 Bevoegdheden

a)            De Raad van Bestuur kan een of meerdere taken geheel of gedeeltelijk delegeren aan afdelingen of werkgroepen. De modaliteiten hiervoor staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

b)            De beslissingen van de Bestuursvergaderingen worden opgenomen in verslagen welke bijgehouden worden door de secretaris van de EAV. Alle verslagen dienen te worden ondertekend door de voorzitter en de Algemeen Secretaris. Uittreksels uit de verslagen kunnen worden gegeven aan elk lid of aan elke derde die erom vraagt mits deze zijn wettig belang doet blijken.

 

Art. 16. Vereniging Zonder Winstoogmerk

Voor het uitoefenen van alle machten waar een rechtspersoonlijkheid van de EAV vereist is, zal de EAV een vereniging zonder winstoogmerk oprichten volgens de wet van 27 juni 1921, welke zal gevormd worden door alle bestuurders van de EAV.

 

Deze vereniging stelt zich ten doel de financiële en materiële belangen te behartigen van de EAV. Om lid te worden van de vereniging dient men deel uit te maken van het Bestuur van de EAV. Iedere persoon die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van de EAV wordt tevens lid van de Raad van Beheer van de vereniging.

 

Art. 17. Mededelingen

Officiële mededelingen kunnen slechts door of met toestemming van de voorzitter van de Raad van Bestuur worden afgelegd. Alle andere mededelingen en correspondentie aan derden wordt namens de EAV geldig ondertekend door de voorzitter, de Algemeen Secretaris of de door de Raad van Bestuur gemachtigde personen.

 

B - DAGELIJKS BESTUUR

 

Art. 18. Dagelijks Bestuur

a)            Het Dagelijks Bestuur wordt belast met het uitvoeren van alle taken en besluiten welke vallen onder het dagelijks beheer van de EAV. Daaronder vallen het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, en - waar nodig - het uitwerken van de beslissingen van die raad. Voorts is het Dagelijks Bestuur bevoegd voor alle zaken waarvoor door de Raad van Bestuur een mandaat of een opdracht wordt gegeven.

               Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de algemeen secretaris van de EAV. Daarnaast kan het Dagelijks Bestuur, volgens de noodwendigheden, andere leden van de Raad van Bestuur bij zijn werking betrekken.

               De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur worden beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

b)            Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig is voor de goede werking van de vereniging. De uitnodiging tot vergadering wordt ten minste één week voor de vergadering aan de bestuurders gegeven. Indien een vergadering op kortere termijn dient gehouden te worden, kan dit slechts geldig geschieden mits de unanieme toestemming van alle leden van het Dagelijks Bestuur.

 

 

AFDELING 4 - ALGEMENE VERGADERING

 

Art. 19. Bevoegdheden

De algemene vergadering is bevoegd voor:

a)            het wijzigen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement

b)            het verkiezen van de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en algemeen secretaris van de EAV.

c)            de uitsluiting van leden zoals beschreven in artikel 10

d)            de goedkeuring van rekeningen en begroting

e)            de vrijwillige ontbinding van de EAV

 

Art. 20. Vergaderingen

De jaarlijkse zowel als de eventuele buitengewone vergaderingen worden gehouden op uitnodiging van de Raad van Bestuur. Buitengewone vergaderingen worden gehouden op vraag van de Raad van Bestuur, of tenminste één vierde van de stemgerechtigde leden.

De uitnodigingen worden door de Raad van Beheer aan alle leden gestuurd, tenminste twee weken voor de vergadering. De agenda van de vergadering zal bij de uitnodiging gevoegd worden.

De vergadering kan geldig beraadslagen over punten welke niet op de agenda zijn ingeschreven, mits aanvaarding door tenminste twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis van deze door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van deze door de Raad van Bestuur aangeduide vervanger.

 

Art. 21. Quorum

De vergadering is geldig samengesteld indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen worden genomen met twee derden der stemmen.

 

Art. 22. Verslaggeving

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in verslagen welke bijgehouden worden door de Algemeen Secretaris van de EAV. Alle verslagen dienen te worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Uittreksels uit de verslagen worden gegeven aan elk lid of aan elke derde die erom vraagt mits deze zijn wettig belang doet blijken.