slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geloofsbelijdenis EAV

Gepost in Over ons

Wij geloven in:

a) De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

b) De soevereiniteit van God de Vader in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding,

c) Onze Heer Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, zijn zondeloos leven, zijn goddelijke wonderen, zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, zijn werk als Middelaar en zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

d) De onfeilbaarheid en goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift  en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart.

e) De universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling,

f) De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem,

g) De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degene die verloren gaan, tot het eeuwig oordeel,

h) Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, die wedergeboorte wekt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en werken voor de Heer Jezus Christus.

i) Het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en die krachtens zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen.